Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης

Η ΟΑΚ ιδρύθηκε το 1951.

Είναι η επίσημη αθλητική Αρχή εκπροσωπούσα το άθλημα της αντισφαίρισης στην Κύπρο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισφαίρισης.  
Η ΟΑΚ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισφαίρισης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1984.

Οι κανονισμοί της είναι αρκετά εμπεριστατωμένοι και καλύπτουν το θέμα των εξουσιών, των δικαιωμάτων, της οντότητας της Αρχής, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων και ευθυνών της αναφορικά με το άθλημα της αντισφαίρισης στην Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ απαρτίζουν δυο εκπρόσωποι έκαστου σωματείου, το οποίο απολαμβάνει της ιδιότητας του πλήρους μέλους (ιδρυτικού μέλους που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα) και ένα αιρετό μέλος που εκλέγεται από τα εταιρικά μέλη (μέλη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Τα ιδρυτικά και τα πλήρη μέλη είναι τα ακόλουθα σωματεία με χρονολογική σειρά ένταξης:

Όμιλος Αντισφαίρισης Λευκωσίας, Αθλητικός Όμιλος Λεμεσού Σπόρτινγκ, Όμιλος Αντισφαίρισης Λάρνακας, Όμιλος Αντισφαίρισης Αμμοχώστου, Όμιλος Αντισφαίρισης Πάφου, Όμιλος Αντισφαίρισης Παραλιμνίου και Όμιλος Αντισφαίρισης Ελεών (με 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο)

Τα Εταιρικά Μέλη είναι τα ακόλουθα: Ακαδημία Αντισφαίρισης Ηροδότου, Όμιλος Αντισφαίρισης Valley, Σχολή Αντισφαίρισης Ιωαννίδη, Όμιλος Αντισφαίρισης Γεροσκήπου, Ακαδημία Αντισφαίρισης On Court, Ακαδημία Αντισφαίρισης Talentum, Ακαδημία Αντισφαίρισης Avantage, Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Ξενοδοχείο Aldiana, Ακαδημία Αντισφαίρισης Aphrodite Hills και Ακαδημία Αντισφαίρισης Smash (που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με μόνο ένα μέλος)

Έτσι, το Διoικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν 15 μέλη, η δε θητεία του είναι τριετής. Η επανεκλογή τους εξαρτάται μόνο από τα ίδια τα σωματεία που τους διορίζουν ως άτομα και όχι εκπροσώπους στην Ομοσπονδία.  

Οι σκοποί της ΟΑΚ είναι οι ακόλουθοι:

  • Να βεβαιώνεται ότι οι γενικοί όροι αναφορικά με την εγγραφή της Ομοσπονδίας τηρούνται,
  • Να βεβαιώνεται ότι όλες οι ρήτρες και οι κανονισμοί σχετικά με τις αποφάσεις είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται,
  • Να επιβάλλει στα μέλη της, κυρώσεις ή άλλου είδους τιμωρίες, εάν τα εν λόγω μέλη δεν συμμορφώνονται με τις ρήτρες τους κανονισμούς που διέπουν τα πρωταθλήματα και αφορούν επίσης τον κώδικα δεοντολογίας ή γενικά το καλό όνομα του αθλήματος.
  • Να μελετά ενδεχόμενα παράπονα που υποβάλλονται από τους αντισφαιριστές, τους γονείς τους, τη Λειτουργική Επιτροπή ή άλλους τρίτους εμπλεκόμενους, σε σχέση με γεγονότα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΟΑΚ.
  • Να συγκροτεί Επιτροπές και να καθορίζει τις ρήτρες και τους κανονισμούς τους, να διορίζει πρόσωπα άλλα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργiα των εν λόγω Επιτροπών.


Εν κατακλείδι, να επιβάλλει την εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών των Διεθνών Ενώσεων, στις οποίες η ΟΑΚ είναι ενταγμένη ως μέλος.

Το καταστατικό εμπεριέχει, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο, όλες τις ρήτρες και τους κανονισμούς, κάνει και αναφορά στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.