Δικαστική Επιτροπή222333

222333Θητεία Επιτροπής Τριετής Θητεία
Ορισμός Επιτροπής Γενική Συνέλευση και Άρθρο 41 Καταστατικού ΟΑΚ
Μέλη Επιτροπής Η Δικαστική Επιτροπή απαρτίζεται από  3 μέλη τα οποία διορίζει η Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:
 1. Γαβριήλ Αμπίζας, Πρόεδρος
 2. Σταύρος Ιωάννου, Γραμματέας
 3. Μενέλαος Κυπριανού, Μέλος
Όροι Εντολής Επιτροπής
 1. Η Δικαστική Επιτροπή:
  • Διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών χρόνων και συμπίπτει με τη θητεία του  Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αποτελείται από τρία Μέλη, που να προέρχονται κατά προτίμηση από διαφορετική πόλη και είναι επιθυμητό ο ένας τουλάχιστο, να είναι νομικός.
  • Καταρτίζεται σε σώμα με Πρόεδρο και Γραμματέα και Σύμβουλο.
  • Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής ορίζει την ημερομηνία και ώρα της ακρόασης και τα ενδιαφέροντα μέρη ενημερώνονται σχετικά. Το χρονικό όριο της ειδοποίησης δεν θα είναι λιγότερο από εβδομήντα δύο ώρες. Κωλυομένου του Προέδρου, προεδρεύει ο Γραμματέας.
  • Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου δύο Μελών της Δικαστικής Επιτροπής θα συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το διορισμό δύο νέων Μελών.
 2. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα:
  • Να εκδικάζει εφέσεις που ασκούνται από Πλήρη, Ειδικά ή Εταιρικά Μέλη ή από Αντισφαιριστές και φιλάθλους που θίγονται από οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να εκδικασθούν από τη Δικαστική Επιτροπή.
  • Να γνωμοδοτεί σε ερωτήματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου σε νομικά ζητήματα και ζητήματα ερμηνείας του Καταστατικού των Κανόνων και Κανονισμών του αθλήματος.
  • Να επιβάλλει, μεταβάλλει και διαγράφει ποινές που επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 3. Επιπρόσθετα:
  • Η Δικαστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν δύο τουλάχιστο Μέλη της είναι παρόντα.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του έχει νικώσα ψήφο.
  • Το θιγόμενο από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος υποβάλλει την έφεσή του εντός 15 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης, κατά της οποίας στρέφεται η έφεσης, σε δύο αντίγραφα στη Δικαστική Επιτροπή μέσω του Γραμματέα της Ομοσπονδίας με ένα αντίγραφο για το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η Δικαστική Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα της ακρόασης και τα ενδιαφέροντα μέρη ενημερώνονται σχετικά. Το χρονικό όριο της ειδοποίησης  δεν θα είναι λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες. 
  • Η εκδίκαση κάθε υπόθεσης που παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει σε 15 μέρες και να  περατώνεται χωρίς χρονοτριβή.
  • Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας έχει την ευθύνη εκτέλεσής τους, είναι εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στην ΑΔΕΑ.
  • Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την ημέρα της ακρόασης και αφού αποδειχθεί η επίδοση της ειδοποίησης η Δικαστική Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση και της εκδικάζει ή την απορρίπτει ανάλογα.
  • Οποιαδήποτε πραγματικά έξοδα σχετικά με την ακρόαση της κάθε υπόθεσης θα καταβάλλονται από το μέρος που θα αποφασίζει η Δικαστική Επιτροπή.
  • Όπου υπάρχει κενό στη διαδικασία σύγκλισης και εκδίκασης των Υποθέσεων θα συμπληρώνεται από τη Δικαστική Επιτροπή.
  • Η Δικαστική Επιτροπή έχει εξουσία όπως ρυθμίζει την διαδικασία των συνεδριάσεών της και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.
  • Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν Μέλη της, τα οποία μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερόμενων μερών ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση που εκδικάζεται.
  • Επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης θα θεωρείται ότι έγινε κανονικά αν στάληκε η σχετική ειδοποίηση είτε με τηλεομοιότυπο (φαξ), είτε με συστημένο ταχυδρομείο, είτε με e-mail, είτε με το χέρι στην ορθή διεύθυνση ή στον ορθό αριθμό (αν στάληκε με τηλεομοιότυπο).