Το πρόγραμμα στήριξης της ΚΟΑ

Ενιαίο Σχέδιο Κινήτρων Αθλητών ΟΑΚ με βάση συστήματος μοριοδότησης
Σχέδιο Ανάπτυξης Ταλέντων ηλικίας 12-14 χρονών με στόχο τις διεθνείς διακρίσεις με ισχύ από 1/1/2013 (Αναθεώρηση Σχεδίου ημερ. 15/11/2010)
Αθλητισμός Υψηλών Επιδόσεων
Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού