15/10/2020 - Προσφορές για Επίστρωση Γηπέδων Τένις Ο.Α.Πάφου

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ), ζητεί προσφορές για την ανακατασκευή και επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα τριών γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Πάφου (ΟΑΠ), καθώς και για επιδιόρθωση των γηπέδων αυτών.
 
Η προσφορά πρέπει να καθορίζει ευκρινώς, ξεχωριστά και αναλυτικά τις εργασίες που θα εκτελεστούν και να κοστολογηθεί η κάθε μια ξεχωριστά.
 
Οι εργασίες που χρειάζονται για επιδιόρθωση φαίνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α.
 
Οι προσφορές  πρέπει να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο με τα διακριτικά «Προσφορές για γήπεδα ΟΑΠ», στα γραφεία της ΟΑΚ (Αμφιπόλεως 21, Ολυμπιακό Μέγαρο, Γραφείο Α203, 2025 Λευκωσία ή Τ.Θ. 23931, 1687 Λευκωσία), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
 
Για πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Πάφου κ. Δημήτρη Νικολάου, στο τηλέφωνο 99566170.
 

Η ΟΑΚ δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 
 
Ακολουθεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
 
Διαχειριστής Έργου: Σωματείο (Όμιλος Αντισφαίρισης Πάφου).
 
Τοποθεσία έργου: Εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Πάφου στην
τουριστική πλαζ Γεροσκήπου.
 
Αναθέτουσα Αρχή: Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου.
 
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
 
1.1 Απομάκρυνση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα από κεντρικό γήπεδο.
1.2 Μετακίνηση πλακών από κανάλι απορροής υδάτων, στο κεντρικό γήπεδο, καθαρισμός καναλιού και επανατοποθέτηση πλακών πάνω από το κανάλι.
1.3 Εντοπισμός σημείων που μαζεύουν νερό και στα 3 γήπεδα, με υπόδειξη του Ε.Μ. και διάνοιξη οπών διαμέτρου 2.5εκ και 5εκ σε απόσταση όχι λιγότερη των 15εκ μεταξύ τους , για απορρόφηση επιφανειακού νερού. Όπου θα ανοιχθούν οπές των 5εκ θα γεμίσουν με σκύρα μεγέθους 0-10μμ. (για σκοπούς προσφοράς να υπολογιστούν 250 οπές διαμέτρου 2.5εκ και 5εκ συμφώνως υποδείξεων του Επιβλέποντα Μηχανικού.)
1.4 Σπάσιμο και απομάκρυνση κατεστραμμένου και εξογκωμένου ασφάλτου εμβαδού, περίπου 40μ² (στο γήπεδο (2) πίσω από την baseline προς την θάλασσα) και τοποθέτηση οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 πάχους 8εκ, πάνω από πολυθίνη 1000 gauge, με δομικό πλέγμα Y6/20, για εξομάλυνση επιφάνειας. Να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις προς τις εξωτερικές σωλήνες απορροής υδάτων.
1.5 Οι περιοχές στις οποίες έχει φθαρεί η άσφαλτος, κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου αντιστήριξης, να καθαριστούν καλά και να σφραγιστούν με ενισχυμένο τσιμεντοπηλό και η επιφάνεια να εξομαλυνθεί με το επίπεδο του υφιστάμενου ασφάλτου. (ο προσφοροδότης οφείλει να επισκεφθεί το χώρο εργασιών και να
καταμετρήσει την συγκεκριμένη εργασία.)
1.6 Καθάρισμα, με πιεσμένο αέρα η νερό και σφράγισμα των μεγάλων ρωγμών, μόνο, στο play area των γηπέδων, με το υλικό EUROFIX της εταιρείας A&C WATERPROOFING INDUSTRIES LTD. (για σκοπούς προσφοράς να υπολογιστούν 200μ).
1.7 Απομάκρυνση διαχωριστικής περίφραξης μεταξύ γηπέδων 2 και 3.
1.8 Απομάκρυνση των έξι υφιστάμενων στύλων στήριξης φιλέ και τοποθέτηση ειδικών υποδοχών για να δεχθούν τους καινούργιους στύλους, όλα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του προμηθευτή.
1.9 Ο προσφοροδότης οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΟΑΠ για να αξιολογήσει τις δυσκολίες προσβάσεως στο χώρο των εργασιών και τυχόν άλλες δυσκολίες οι οποίες θα ληφθούν υπ όψιν στην προσφορά του.
1.10 Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την αυστηρή επίβλεψη του Ε.Μ. ο οποίος θα παραλάβει τις εργασίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις επιδιορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Μ. ούτως ώστε οι εργασίες να γίνουν σωστά και βάσει των πιο πάνω προδιαγραφών.
 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι ειδικό υλικό για αντισφαίριση και ανθεκτικό για όλες τις καιρικές συνθήκες της Κύπρου, στα τρία (3) γήπεδα ως ακολούθως:
 
Α. Κεντρικό γήπεδο 730 m².
Β. Γήπεδο (2) 670 m².
Γ. Γήπεδο (3) 670 m².
 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι τύπου SFAG (sand filled artificial grass) και να είναι πιστοποιημένος από την ITF (International Tennis Federation) με κατάταξη κατηγορίας medium η fast. Θα είναι συνθετικό χαλί με χαρακτηριστικά που να ικανοποιούν το πρότυπο CYS15330-1:2013.
 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι πάχους 15-20mm και ελαχίστου βάρους (pile weight) 2000gr/m², υδατοπερατός, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία με μέγιστη διάμετρο πλέξης (gauge) 3/8 και ελάχιστη πυκνότητα ινών (filament rate) 45000/m².
 
Η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρά συμφώνως των προδιαγραφών του κατασκευαστή και υπό την επίβλεψη του Ε.Μ. του έργου.
 
Οι χρωματισμοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι:
Α. Για την επιφάνεια παιχνιδιού (play area), κόκκινο (clay red) η μπλε (blue).
Β. Για την υπόλοιπη επιφάνεια του γηπέδου, πράσινο (green).
Γ. Για την διαγράμμιση, άσπρο.
 
Οι χρωματισμοί θα κατατεθούν στον Ε.Μ. προς έγκριση.
 
Ο προσφοροδότης οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΟΑΠ για να αξιολογήσει τις δυσκολίες προσβάσεως στο χώρο των εργασιών και τυχόν άλλες δυσκολίες οι οποίες θα ληφθούν υπ όψιν στην προσφορά του.
 
Τεχνικοί κατάλογοι, προδιαγραφές και πιστοποιητικά κατασκευαστών και δείγμα του χλοοτάπητα που να αποδεικνύεται η καταλληλότητα του υλικού και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές θα κατατεθούν στον Ε.Μ. του έργου, προς έγκριση.
 
Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνια.
 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕ

Προμήθεια και τοποθέτηση στύλων και φιλέ, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στα τρία (3) γήπεδα. Οι στύλοι θα τοποθετηθούν στις υφιστάμενες υποδοχές που θα έχουν τοποθετηθεί προηγουμένως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή των φιλέ. 
Οι υποδοχές θα παραδοθούν από τον προμηθευτή που θα κερδίσει την προσφορά προμήθειας των φιλέ, στον εργολάβο που θα επιλεγεί να εκτελέσει τις οικοδομικές εργασίες επιδιόρθωσης και προετοιμασίας των επιφανειών, ο οποίος θα τοποθετήσει τις υποδοχές συμφώνως των προδιαγραφών του προμηθευτή.
 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
4.1 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός κερματοδέκτη σε αντικατάσταση του υφιστάμενου που έχει καταστραφεί. (οι προδιαγραφές του κερματοδέκτη να υποβληθούν προς έγκριση στον Ε.Μ. του έργου προτού τοποθετηθεί).
4.2 Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) προβολέων LED 200w DAYLIGHT σε αντικατάσταση υφιστάμενων που έχουν καταστραφεί. (οι προδιαγραφές των προβολέων να υποβληθούν προς έγκριση στον Ε.Μ. του έργου προτού τοποθετηθούν).
4.3 Στη προσφορά να υπολογιστεί και το ανυψωτικό μηχάνημα για την εκτέλεση της εργασίας. Ο υπεργολάβος ηλεκτρολογικών εργασιών οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Ομίλου για να αξιολογήσει τις δυσκολίες πρόσβασης για αλλαγή των προβολέων.
4.4 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει παράδοση στον Ε.Μ. του έργου ο οποίος θα επιβεβαιώσει ότι οι προβολείς και ο κερματοδέκτης λειτουργούν σωστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή Έργου (Σωματείο - Όμιλος Αντισφαίρισης Πάφου). Ο προσφοροδότης οφείλει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του ΟΑΠ για να αξιολογήσει τις δυσκολίες προσβάσεως στο χώρο των εργασιών και τυχόν άλλες δυσκολίες οι οποίες θα ληφθούν υπ όψιν στην προσφορά του.
 
Μιχάλης Σταύρου
Πολιτικός Μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ: A061801
 
Ημερ.: 09/10/2020